وقتی برای اولین بار دریا رو دیدم

شب بود و موج های دریا می درخشیدند

از بزرگی و صدای محکم امواجش ترسیدم

ولی وقتی شیرینی آرامشش رو فهمیدم همه چی عوض شد

تو خیال من شده بود آدمی محکم و با ابهت و رازدار و بخشنده...

حالا دریا رو توی بعضی افراد پیدا کردم...

محکم

با ابهت

راز دار

بخشنده

مهربون

...

مثل او