کاش 

کمی باران می آمد...

من فکر میکنم باران نوازش خداست

وقتی تعدادی از انسان ها دلتنگ باشند...

اینجا تمام اولویت ها اشتباه شده...

هیچ چیز درست نیست...