امروز-16اردیبهشت:

امتحان سیگنال داشتم

ساعت 11ونیم توی سالن امتحانات،

راس ساعت امتحان شروع شد و همه مشغول جواب دادن به سوالات بودیم

حدود ساعت 12ونیم اذان ظهر بود

دقیقا موقع اذان هم استاد درباره یکی از سوالات توضیحاتی دادن

چند لحظه بعد صدای جا به جا شدن یه صندلی از سمت در سالن بلند  شد و همه به اون سمت نگاه کردیم

یکی از بچه ها یه سجاده پهن کرده بود و داشت نماز میخوند...

بعد از نماز هم اومد نشست روی صندلی و بقیه سوالات رو جواب داد.

فوق العاده ترین نمازی بود که دیده بودم!

یادم اومد که امام حسین(ع)موقع جنگ هم نماز رو اول وقت خوندن...