پیرزنی رفت داروخانه تا برای درد مفاصلش دارو بخره...

داروخانه چی بهش گفت:

((خوشگل خانم امر بفرماید))

پیرزنه فوری کمرش رو راست کرد و گفت:

((رژ  لب میخواستم عزیزم!!!))

😃😃😃😃😉😉😉😉😂😂😂😂

کلمات قدرت دارند!

کلمات ممکن است سرنوشت انسانی را تغییر دهند!