از گورخری پرسیدم:

تو سفیدی،راه راه سیاه داری یا اینکه سیاهی،راه راه سفید داری؟

گورخر به جای جواب دادن پرسید:

تو خوبی فقط عادت های بدی داری،

یا بدی چند تا عادت خوب داری؟!

ساکتی بعضی وقتا شلوغ میکنی،

یا شیطونی و بعضی وقتا ساکت میشی؟!

ذاتا خوشحالی بعضی روزا ناراحتی،

یا ذاتا افسرده ای و بعضی روزا خوشحالی؟!

لباس هات تمیزن فقط پیراهنت کثیفه،

یا کثیفن و شلوارت تمیزه؟!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

و دیگه هیچ وقت از گورخر ها درباره راه راهشون چیزی نپرسیدم!!

دیدگاه گورخری یعنی آدم هارا مجموعه ای از ویژگی های خوب و بد بدانیم،

هیچ کس بد مطلق یا خوب مطلق نیس!

ما در حدی نیستیم که کسی رو قضاوت کنیم!