بعد از اعتراض به نمره ها

استاد محترم فرمودند:

تازه خوب تصحیح کردم

مثلا یکی از شماها برای سوالی که باید 4مورد رو مینوشتید

6مورد نوشته بود

4تاشو درست نوشته بود

ولی به خاطر اون 2تای اشتباه،تشخیص دادم که درسو خوب یاد نگرفته

نصف نمره رو فقط بهش دادم

:|

😐😐😐😐😐😐😐