معاویه:قوی تر از ذوالفقار علی سراغ داری؟

عمروعاص:آری،جهل مردم...

دیالوگی از فیلم امام علی (ع)