قسمت هایی از کتاب خاطرات همفر-جاسوس انگلیسی در ممالک اسلامی

*******

وظیفه مهم تو در این سفر،شناسایی ابعاد این اختلافات میان مسلمین است 

وباید راه ها و وسایل دامن زدن به آتش نفاق و اختلااف تا سر حد انفجار را بیاموزی

و مقامات لندن را در جریان اخبار و اطلاعاتی که در این زمینه ها به دست می آوری،

قرار دهی،اگر بتوانی در قسمت هایی از ممالک اسلامی جنگ شیعه و سنی راه بندازی،

بزرگترین خدمت را به بریتانیای کبیر کرده ای...

صفحه32

********

--کتاب "چگونه اسلام را نابود کنیم" در اختیار همفر قرار میگیرد که 1000 صفحه دارد

در این کتاب به  نقاط قوت و نقاط ضعف اسلام  اشاره شده است.

*********

آزاد اندیشی و چون و چرا را باید در اندیشه مسلمین وارد ساخت،

هر کس میخواهد آزادانه بیندیشد و هر کاری را می خواهد انجام دهد،

امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست!!!

 

صفحه86-مورد 19

************

مراکز عزاداری حسین(ع)یا تکایا باید نابود شوندو به ویرانه هایی مبدل گردند

علت این کار،البته باید مبارزه با گمراهی مسلمین و نابودی بدبختی های دین،قلمداد شود!!!!!

صفحه 86-مورد18

**********