امیدوارم این روزا زودتر تموم بشه

و

برگردم به وقتی که تلاش

نتیجه داشت

...

التماس دعا