هیچ  وقت

با

مادر شوهر

و

جاری

قصد

سفر

نداشته باشین

😐😐😐😐😐😐😐

خیلی بهتون خوش میگذره

😐😐😐😐😐😐😐

خییییییلییییییی

خیلیییییییی

خیییییلی

خیلی

😐😐

😐